Gemeente Epe

De gemeente Epe werkt samen met de gemeenten Heerde en Hattem bij het verdelen van sociale huurwoningen.

In deze gemeenten gelden dezelfde regels voor urgentie.

Het aanbod van vrijkomende woningen vindt u op www.triada.nl.

image
 

Urgentie aanvragen

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang. Soms kunt u urgentie krijgen. Dat betekent dat u voorrang krijgt op andere mensen die een huurwoning zoeken.

Urgentie krijgt u niet zomaar. Hier zijn regels voor die per gemeente kunnen verschillen. Op deze website vindt u per gemeente informatie over hoe u urgentie aanvraagt. U leest ook in welke situaties u urgentie kunt krijgen. De Urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag voor urgentie. Dit doen wij voor een groot aantal gemeenten in het land. De urgentiecommissie is deskundig én werkt onafhankelijk.

Let op: er zijn organisaties die aanbieden om u te helpen met urgentie aanvragen. Hiervoor betaalt u hen een flink bedrag, terwijl dit geen zekerheid geeft over of u urgentie krijgt. Het zorgt er ook niet voor dat uw aanvraag sneller wordt behandeld. Wij raden u aan geen zaken met deze organisaties te doen. U kunt uw aanvraag zelf indienen bij een gemeente of corporatie. De gemeente of corporatie helpt u hierbij.

Stap 1: U schat uw kans in op urgentie

De gemeenten Epe, Heerde en Hattem werken samen en bepalen wat de regels zijn om urgentie te kunnen krijgen. De urgentiecommissie moet zich houden aan deze regels.
Vul de urgentiewijzer in en schat in of u kans maakt op urgentie.

U kunt urgentie aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont legaal in Nederland;
 • Het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is minder dan € 44.035,-. is (als uw huishouden bestaat uit 1 persoon).
 • Het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is minder dan € 48.625,-. is (als uw huishouden bestaat uit meer dan 1 persoon).

Dan zijn er 6 verschillende redenen waarom u urgentie aan kunt vragen. Dit zijn:

 1. U geeft of krijgt mantelzorg.
 2. U vlucht voor huiselijk geweld. U woont nog thuis of u bent in een opvangvoorziening.
 3. Uw woning is onbewoonbaar geworden. Bijvoorbeeld door brand of ernstige wateroverlast.
 4. U heeft financiële problemen. U kunt uw huur of hypotheek niet meer betalen.
 5. U heeft medische of psychosociale problemen waardoor uw woning niet (meer) geschikt voor u is.
 6. Uw relatie is verbroken en u heeft de zorg voor één of meer kinderen jonger dan 21 jaar.

 In het algemeen geldt:

 • er is een noodsituatie of u kunt bewijzen dat deze binnenkort ontstaat;
 • het woonprobleem is zo ernstig dat het binnen 6 maanden opgelost moet worden;
 • de directe aanleiding voor het woonprobleem ligt in de gemeente Epe, Heerde of Hattem;
 • u kunt het woonprobleem niet zelf oplossen;
 • u bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan van het woonprobleem.

Staat u 8 jaar of langer ingeschreven bij Triada? Dan kunt u in principe geen urgentie krijgen. Als u regelmatig reageert op woningen, kunt u zelf een woning vinden.


Stap 1

Stap 2: U neemt contact op met een medewerker urgenties

Dit doet u via het contactformulier. De medewerker urgenties neemt daarna contact met u op om uw situatie te bespreken.

U maakt nu de keuze of u uw aanvraag voor urgentie echt in wilt dienen. Ook al zegt de medewerker dat u weinig kans maakt op urgentie, u kunt altijd een aanvraag indienen. De medewerker kan u dit niet verbieden.


Stap 2

Stap 3: U verzamelt informatie voor uw aanvraag

De medewerker urgenties schrijft een verslag over uw situatie. U levert documenten aan die bewijzen dat uw situatie is zoals u verteld heeft. De medewerker vertelt u welke documenten u moet inleveren. U moet er zelf voor zorgen dat u dit op tijd doet.

De documenten en het verslag samen is uw urgentiedossier. Dit stuurt de medewerker naar de urgentiecommissie.
U betaalt één keer € 75,- als bijdrage in de kosten.


Stap 3

Stap 4: U reageert op het verslag over uw situatie

Zodra de urgentiecommissie uw urgentiedossier ontvangt, stuurt zij u een kopie van het urgentieverslag. Dat is het verslag dat de medewerker urgenties schreef over uw situatie.

U mag schriftelijk reageren op dit verslag. Als u bijvoorbeeld vindt dat er fouten in staan, of er belangrijke informatie is vergeten, dan geeft u dit aan.

U stuurt uw reactie binnen 1 week naar de urgentiecommissie. Uw reactie komt bij uw urgentiedossier.


Stap 4

Stap 5: De urgentiecommissie neemt een besluit op uw aanvraag

Dit doet zij op basis van uw urgentiedossier. U krijgt geen gesprek met de urgentiecommissie.

U ontvangt het besluit binnen 6 weken nadat de urgentiecommissie uw aanvraag ontving. Het besluit kan zijn:

 • U krijgt urgentie: uw urgentie is 6 maanden geldig. U kunt zelf reageren op woningen.
 • U krijgt geen urgentie: in het besluit legt de urgentiecommissie uit waarom u geen urgentie krijgt. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit.

Soms kan de urgentiecommissie geen definitief besluit nemen. U moet dan nog bepaalde informatie aanleveren. U krijgt een bericht waarin staat welke informatie dit is. Zodra zij uw informatie ontvangt, neemt de urgentiecommissie een definitief besluit op uw aanvraag.


Stap 5

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen,
staat u vraag er niet bij neem dan contact met ons op:

Waarom moet ik betalen voor het aanvragen van urgentie?
Caret Right

Het behandelen van een urgentieaanvraag kost geld. De corporatie of gemeente maakt hier kosten voor. U betaalt een bijdrage om een klein deel van de kosten te dekken.

Waarom is er zo veel tijd nodig om mijn aanvraag voor urgentie te behandelen?
Caret Right

Voor de behandeling van uw aanvraag staat in totaal 9 weken. Dit lijkt een lange periode, maar in die tijd moet er veel gebeuren. Als u zelf vlot meewerkt met informatie aanleveren en afspraken maken, dan kunnen wij uw aanvraag sneller behandelen.

Het grootste deel van de aanvragen behandelen wij (ruim) binnen 9 weken.

Neemt de urgentiecommissie contact op met instanties die mij begeleiden?
Caret Right

Nee. U moet zelf alle informatie inleveren die belangrijk is voor uw aanvraag.

Wat gebeurt er met mijn gegevens nadat mijn aanvraag is behandeld?
Caret Right

Bij uw aanvraag voor urgentie levert u veel persoonlijke informatie aan. Van de medewerker die uw aanvraag behandelt, krijgt u een privacy verklaring. Daarin staat hoe de medewerker, corporatie of gemeente en de urgentiecommissie omgaan met uw informatie. Zij houden zich hierbij aan de wettelijke regels.

De privacy verklaring vindt u ook onder ‘Documentatie’ op deze website.

Hoe weet ik wanneer de urgentiecommissie een besluit neemt op mijn aanvraag?
Caret Right

Dit kunt u vragen aan de medewerker die uw aanvraag behandelt. Met deze medewerker had u het gesprek over uw aanvraag.

Hoe neemt de urgentiecommissie een besluit op mijn aanvraag?
Caret Right

Wij bespreken uw aanvraag tijdens een vergadering. Vooraf lezen de leden het dossier van uw aanvraag, zodat ze alle informatie kennen. Tijdens de vergadering geven de leden hun mening over uw aanvraag. Daarna komen ze samen tot een besluit.

Ik ken iemand die in bijna precies dezelfde situatie zat als ik. Zij kreeg urgentie en ik niet. Hoe kan dat?
Caret Right

Geen enkele aanvraag is hetzelfde. Situaties zijn nooit precies gelijk. Wij beoordelen elke aanvraag apart en kijken dan naar de situatie in dat bepaalde geval.

Hoe weet ik of ik wel of niet urgentie krijg?
Caret Right

U ontvangt een besluit van de urgentiecommissie. Dit krijgt u per e-mail. Houd uw mail daarom goed in de gaten. Controleer ook of de mail niet bij uw spam terecht komt.

De medewerker die uw aanvraag behandelde, krijgt een kopie van het besluit. Dit is de medewerker met wie u het gesprek had over uw aanvraag.

Krijg ik met urgentie voorrang op alle woningen?
Caret Right

Nee. Voor sommige woningen krijgt u geen voorrang, ook al heeft u urgentie. In de advertentie van de woning leest u of u voorrang krijgt. In het algemeen geldt uw urgentie niet als u op loting woningen reageert.

Krijg ik met urgentie voorrang op alle andere mensen die een woning zoeken?
Caret Right

Nee. U heeft voorrang op de meeste andere mensen, maar niet op iedereen. Andere mensen kunnen ook urgentie hebben. In dat geval ligt het aan het soort urgentie dat u heeft, of u voorgaat. Heeft u dezelfde soort urgentie als iemand anders? Dan gaat degene voor die de urgentie het eerste kreeg.

Wanneer eindigt mijn urgentie?
Caret Right

Uw urgentie eindigt als u een woning accepteert of als uw urgentietermijn afloopt.  Ook als u dan nog geen woning heeft gevonden.

Mag ik een woning weigeren als ik urgentie heb?
Caret Right

Biedt de corporatie u een passende woning aan en weigert u die? Dan is de kans groot dat u uw urgentie kwijtraakt.

Kan ik de termijn van mijn urgentie verlengen?
Caret Right

Dit gebeurt alleen bij uitzondering. Bijvoorbeeld als u kunt bewijzen dat u binnen uw urgentietermijn niet op woningen kon reageren. Dit komt bijna niet voor.
Vraag een verlenging zelf op tijd aan bij uw contactpersoon bij wie u ook de urgentie aanvroeg. Dit kan in de laatste maand waarin uw urgentie geldig is.

Mijn woning wordt gesloopt. Kan ik urgentie aanvragen?
Caret Right

Uw woningcorporatie vraagt voor u urgentie aan. Dit kunt u niet zelf doen.

Bezwaar:
gemeente Epe

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de urgentiecommissie, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat kan online of per post.

U moet uw bezwaarschrift opsturen binnen zes weken. De zes weken telt u vanaf de eerste dag ná de verzenddatum in het besluit van de urgentiecommissie.

Online bezwaar maken:
Online gebruikt u het formulier ‘bezwaar maken’ op de website www.epe.nl.
Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Per brief bezwaar maken:
Stuurt u liever een brief, zet er dan deze informatie in:
1. uw naam en inschrijfnummer bij Triada;
2. uw adres en het telefoonummer waarop u goed te bereiken bent;
3. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
4. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent (of stuur een kopie mee van het besluit van de urgentiecommissie);
5. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
6. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het bezwaarschrift schrijft.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Gemeente Epe
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 600
8160 AP EPE

image

Contact - Epe

Heeft u vragen over urgentie in de gemeente Epe, vul dan dit formulier in:

  Privacyverklaring
  Arrow-up