Jaarverslag 2019 Regionale Urgentie­commissie Stedendriehoek

 1. Start urgentieaanvraag

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang. Vaak zijn er te weinig woningen om iedereen direct te kunnen helpen. Woningzoekenden die dringend een (andere) woning nodig hebben, kunnen urgentie aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt een woningzoekende voorrang op andere mensen die een woning zoeken.

De Regionale Urgentiecommissie Stedendriehoek beoordeelt urgentieaanvragen van woningzoekenden uit verschillende regio’s in het land. Dit doet zij sinds 2015 ook voor de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Daar werkt een groot aantal corporaties samen onder de naam Woonkeus Stedendriehoek. De urgentiecommissie wordt ondersteund door het secretariaat van Enserve, specialist in woonruimteverdeling.

Een woningzoekende die urgentie aan wil vragen, meldt zich bij een van de woningcorporaties van Woonkeus Stedendriehoek. De urgentieaanvraag wordt in behandeling genomen door de corporatie. Tabel 1 laat zien hoeveel aanvragen er in de afgelopen jaren per gemeente zijn ingediend. Het totale aantal aanvragen laat in het verslagjaar een vergelijkbaar beeld zien ten opzichte van vorige jaren. Binnen de respectievelijke gemeenten vond wel een verschuiving in aantallen plaats.


Aantal aanvragen per gemeente
Gemeente 2017 2018 2019
Apeldoorn 109 102 126
Brummen 11 9 10
Deventer 87 100 73
Lochem 2 0 1
Voorst 6 19 7
Zutphen 45 39 50
Totaal 260 269 267

Tabel 1: Aantal aanvragen per gemeente


In tabel 2 is te zien over hoeveel urgentieaanvragen er per gemeente in de regio Stedendriehoek een besluit is genomen door de urgentiecommissie. Een aanvraag kan in eerste instantie worden aangehouden door de urgentiecommissie om aanvullende informatie op te vragen. Nadat deze informatie is ontvangen, wordt de aanvraag toegekend, afgewezen of buiten behandeling gesteld. Op deze aanvragen neemt de commissie dus tweemaal een besluit: in eerste instantie het besluit aanhouden, in tweede instantie het besluit toekennen, afwijzen of buiten behandeling stellen. Al deze besluiten zijn meegeteld in tabel 2. Daarom ligt het totaal aantal besluiten in tabel 2 met 301 hoger dan het totaal aantal aanvragen in tabel 1 met 267.

In deze tabel zijn ook urgentieaanvragen opgenomen die in 2018 zijn ingediend en die in 2019 zijn behandeld door de urgentiecommissie. De aanvragen die in 2019 zijn ingediend, maar behandeld worden in 2020, zijn in deze tabel niet meegenomen.


Aantal besluiten 2019
2019 Toegekend Afgewezen Aangehouden Niet behandeld
Apeldoorn 101 25 9 0
Brummen 8 2 0 0
Deventer 53 18 14 2
Lochem 0 1 0 0
Voorst 4 2 2 0
Zutphen 33 14 12 1
Totaal 199 (66%) 62 (21%) 37 (12%) 3 (1%)

Tabel 2: Aantal besluiten 2019


De urgentiecommissie beoordeelt aanvragen op basis van de beleidsregels voor urgentie die in de betreffende regio gelden. Het beleid in de regio Stedendriehoek is vastgelegd in bijlage 4: Urgenties, van de Samenwerkingsovereenkomst regionale woonruimteverdeling tussen de deelnemende corporaties in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Voorst en Zutphen voor de periode 1-1-2017 tot en met 31-12-2019 (hierna: de Samenwerkingsovereenkomst). Deze samenwerkingsovereenkomst loopt aan het einde van het verslagjaar af. Vanaf 1 januari 2020 treedt een nieuwe overeenkomst in werking.

De urgentiecommissie is zich dagelijks bewust van het belang dat elke aanvrager van urgentie heeft bij een goede beoordeling én een efficiënte werkwijze. De commissie besteedt daarom continu aandacht aan de professionalisering van al diegenen die betrokken zijn bij het urgentietraject, zoals de medewerkers van corporaties en de commissieleden zelf. De commissie geeft echter ook informatie over het urgentiebeleid en de -procedure aan andere partijen die bij het traject betrokken kunnen zijn, zoals hulpverleners.

In het verslagjaar is er tweemaal een aanvraag buiten behandeling gesteld met als reden dat aanvrager vanwege relatieverbreking in de tijdelijke opvang verbleef. Deze aanvragen zijn niet in behandeling genomen door de urgentiecommissie, maar terugverwezen naar de corporatie. Er is in het verslagjaar eenmaal een aanvraag na aanhouding buiten behandeling gesteld, omdat aanvrager de gevraagde informatie niet had aangeleverd.

In 3 gevallen heeft er door de urgentiecommissie geen behandeling van de aanvraag plaatsgevonden, omdat aanvragers zelf vóór die tijd, terwijl de aanvraag al wel was ingediend, de aanvraag hebben ingetrokken, waarvan 1 na aanhouding.


1.1 Aard van de aanvraag

Een woningzoekende kan om verschillende redenen een urgentie aanvragen. De aard van de urgentieaanvragen is zeer divers en soms ook gecombineerd.

Figuur 1 laat een overzicht zien van het soort aanvragen per gemeente in de regio Stedendriehoek in 2019. Urgentieaanvragen als gevolg van relatiebreuk komen veruit het meeste voor. Daarna volgen medische en psychosociale aanvragen. Dit beeld was ook in voorgaande jaren te zien. Slechts een heel klein aantal aanvragen heeft in hoofdzaak betrekking op financiële problematiek. Onder ‘overig’ kunnen onder andere aanvragen vallen die betrekking hebben op het niet hebben van een adequate woning of overlastproblematiek. De afgelopen jaren lieten een vergelijkbaar beeld zien.Figuur 1: Aard van de urgentieaanvraag 2019