gemeente soest

 

Om voor urgentie in aanmerking te komen, moet u minimaal 1 jaar ingezetene zijn van de gemeente Soest. Vervolgens kunt u urgentie krijgen als er sprake is van een:

 

Medische indicatie

Een snelle oplossing van het woonprobleem is om medische redenen noodzakelijk. Uw medische situatie wordt daarvoor onderzocht door een onafhankelijk medisch adviesorgaan.

Het medische adviesorgaan gebruikt bij de advisering 3 categorieën:

Categorie 1: De arts stelt vast dat er onvoldoende medische klachten bestaan of dat er onvoldoende relatie is met de huidige woonsituatie. Categorie 1 leidt niet tot afgifte van urgentie;

Categorie 2: De arts schat in dat het wenselijk is dat er op termijn verhuisd wordt naar een andere woning. Categorie 2 leidt niet tot afgifte van urgentie;

Categorie 3: De arts stelt vast dat de klachten zodanig ernstig zijn dat verhuizing medisch noodzakelijk en urgent te noemen is. Categorie 3 leidt wel tot afgifte van urgentie.

 

Sociale indicatie

Een snelle oplossing van het woonprobleem is om sociale redenen noodzakelijk. Bij het oordeel wordt in ieder geval meegenomen:

 1. de mate van zelfredzaamheid: de mogelijkheden en kansen die u heeft om zelf woonruimte te vinden; en
 2. de mate van verwijtbaarheid: de situatie is niet ontstaan door uw eigen schuld.

 

Van een sociale indicatie kan sprake zijn in de volgende situaties:

- Echtscheiding. Daarvan is slechts sprake, indien:

 1. er een rechterlijke (eind-)beschikking is waarin is bepaald dat het huwelijk is ontbonden;
 2. er een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ kan worden overgelegd of een zogeheten echtscheidingsconvenant alsmede een bevestiging van de rechtbank waarop het nummer vermeld is waaronder het echtscheidingsverzoek is ingeschreven;
 3. tot het huishouden één of meer kinderen behoren, die minderjarig zijn én het vonnis het toezicht op dat kind/die kinderen opdraagt aan één van de beide voormalige echtelieden;
 4. het huishouden (ad.c) waartoe het minderjarige kind behoort/de minderjarige kinderen behoren, het recht dan wel de mogelijkheid de echtelijke woning te blijven bewonen ontbeert.
 5. en er naar het oordeel van burgemeester en wethouders geen andere mogelijkheid bestaat om het woonruimteprobleem op te lossen;

In geval van geregistreerd partnerschap of een notarieel samenlevingscontract worden vermelde criteria, voor zover mogelijk, analoog toegepast.

In geval van relatieverbreking kan er één urgentie worden toegekend en wel aan de ouder die voor meer dan de helft de zorg voor het/de minderjarig(e) kind(eren) draagt. Wordt de zorg gelijk verdeeld, dan kan uitsluitend urgentie worden verleend indien geen van beide ouders een woning heeft. Er kan slechts urgentie verleend worden aan één van beide ouders.

 

- Onaanvaardbare situaties waarbij het moet gaan om ernstige, levensbedreigende problemen in relatie tot de huidige woning, waarbij er geen andere mogelijkheid bestaat om het woonruimteprobleem op te lossen. De urgentiecommissie bepaalt wanneer er sprake is van een onaanvaardbare situatie.

 

In het algemeen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Er wordt alleen een urgentie verleend, indien er sprake is van een noodsituatie in relatie tot het wonen of duidelijk aantoonbaar is dat deze op korte termijn dreigt te ontstaan;
 2. De individuele situatie van de aanvrager is uitgangspunt voor de beoordeling van de urgentie-aanvraag;
 3. De eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager voor het oplossen van de woningnoodsituatie staat voorop.

 

U komt niet in aanmerking voor urgentie in de volgende gevallen:

 1. Als de woonnoodsituatie geheel of ten dele te wijten is aan de aanvrager zelf;
 2. Na verbreking van een samenlevingsvorm, zoals echtscheiding of samenleving, zonder dat er zorg is voor minderjarige kinderen;
 3. Inwoning. Bijvoorbeeld het inwonen, ook als gezin, bij ouders, op kamers of een niet zelfstandige etage;
 4. Bij hinder van de buren (bijv. aantoonbare geluidsoverlast);
 5. Bij burenruzie;
 6. Bij moeilijke thuissituaties, of generatieconflicten (ouders-kinderen);
 7. Bij gezinsvorming (zwangerschap);
 8. Bij gezinshereniging;
 9. Bij het werken in onregelmatige diensten en het wonen in een luidruchtige omgeving, waardoor het slapen wordt bemoeilijkt;
 10. Bij vrijwillige verkoop van de eigen woning, of in geval van kind, bij vrijwillige verkoop door ouders;
 11. De aanvrager het huis te groot (of te klein) vindt of de tuin te bewerkelijk vindt;
 12. De aanvrager in een andere wijk wil wonen vanwege familiehulp;
 13. De aanvrager dichter bij winkels, bus, ziekenhuis o.i.d. wil wonen;
 14. De aanvrager problemen heeft in algemene zin met flatbewoning;
 15. Bij terugkeer vanuit het buitenland;
 16. De aanvrager reeds gedurende een lange periode op andere woonruimte wacht;
 17. De aanvrager heimwee heeft.

 

De urgentieregels staan in de huisvestingsverordening van de gemeente Soest en in het document Beleidsregels woonruimteverdeling Soest 2019. Dit zijn openbare documenten.