viverion200 200

Criteria voor een urgentieverklaring

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een urgentie als u aan de volgende criteria voldoet:

Ingezetene eis: Om voor urgentie in aanmerking te kunnen komen moet u minimaal een jaar in het werkgebied van Viverion wonen. U staat geregistreerd als woningzoekende en u heeft een half jaar gereageerd op woonruimte als woningzoekende bij Viverion, gerekend vanaf het ontstaan van het woonprobleem.

Noodsituatie:

  1. Er dient een directe relatie te bestaan tussen het wonen in de huidige woning of het ontbreken van zelfstandige woonruimte en de naar voren gebrachte problemen.
  2. Een verhuizing naar een (andere) huurwoning dient de problemen geheel of nagenoeg geheel op te lossen of aan de oplossing van de problemen een belangrijke bijdrage te leveren.
  3. De huidige woning is niet zonder hoge kosten geschikt (te maken) om het probleem te verhelpen.
  4. De problemen moeten zo ernstig zijn dat onmiddellijk dan wel uiterlijk binnen vier maanden de toewijzing van een (andere) huurwoning noodzakelijk is.
Eigen schuld:
  1. De belanghebbende is niet verwijtbaar schuldig aan het ontstaan van de problemen. Voor problemen die zijn ontstaan door keuzen die een belanghebbende zelf heeft gemaakt wordt in de regel geen urgentie verleend.
  2. De noodsituatie was niet te voorzien en de belanghebbende was ook niet in staat tijdig andere maatregelen te treffen.
  3. Belanghebbende heeft minimaal een half jaar actief gereageerd op en gezocht naar woonruimte binnen het aanbod van Viverion.
  4. De maximale termijn waarin eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het woonprobleem verwijtbaar kan worden gesteld bedraagt drie jaar.

Zelfredzaamheid:

  1. Het belastbaar jaarinkomen en het eventuele vermogen van belanghebbende is onvoldoende om zelf een huur- of koopwoning te betrekken op de particuliere markt. Als grens wordt voor het belastbaar jaarinkomen wordt het bedrag gehanteerd uit de zgn. staatssteunregeling. Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd.

U kunt alleen urgentie krijgen als u aan alle drie de criteria voldoet.


De urgentieregels staan in het Urgentiebeleid Viverion. Dit is een openbaar document. Hierin vindt u ook informatie over de eisen waaraan u moet voldoen en de documenten die u aan moet leveren als u urgentie aanvraagt vanwege een relatieverbreking.