CIJFERMATIG JAARVERSLAG 2018 REGIONALE URGENTIECOMMISSIE STEDENDRIEHOEK

 1.1 Start urgentieaanvraag

Een woningzoekende die urgentie aan wil vragen, meldt zich bij een van de woningcorporaties van Woonkeus Stedendriehoek. De urgentieaanvraag wordt in behandeling genomen door de corporatie.

In tabel 1 is te zien over hoeveel urgentieaanvragen er per gemeente in de regio Stedendriehoek een besluit is genomen door de urgentiecommissie.

In deze tabel zijn ook urgentieaanvragen opgenomen die in 2017 zijn ingediend en die in 2018 zijn behandeld door de urgentiecommissie. De aanvragen die in 2018 zijn ingediend, maar behandeld worden in 2019, zijn in deze tabel niet meegenomen.


Aantal aanvragen en genomen besluiten
2018 Aantal Toegekend Afgewezen Aangehouden Niet behandeld
Apeldoorn 102 80 18 13 3
Brummen 9 9 0 0 0
Deventer 100 71 25 20 4
Voorst 19 16 1 5 2
Zutphen 39 26 11 8 1
Lochem 0 0 0 0 0
Totaal 269 (100%) 202 (75%) 55 (20%) 46 (17%) 10 (4%)

Tabel 1: Aantal aanvragen en genomen besluiten 2018


De totalen van de toekenningen, afwijzingen en niet behandelde aanvragen in 2018 komen niet uit op het totaal aantal behandelde aanvragen. Dit heeft te maken met aanvragen die zijn aangehouden, en pas in 2019 opnieuw worden behandeld.


Aantal aanvragen en soort besluiten in de afgelopen jaren
  2015 2016 2017 2018
Aantal aanvragen 189 158 260 269
Toekenningen 63% 73% 69% 75%
Afwijzingen 21% 21% 12% 20%

Tabel 2: aantal aanvragen en soort besluiten in de afgelopen jaren


In tabel 2 is te zien dat het aantal urgentieaanvragen licht gestegen is ten opzichte van 2017, en hoger ligt dan de daaraan voorgaande jaren. Het percentage toekenningen is in 2018 gestegen ten opzichte van vorige jaren. Het percentage afwijzingen is ook gestegen ten opzichte van vorig jaar en ligt daarmee op het niveau van 2015 en 2016. Mogelijk is deze stijging te wijten aan de hogere druk op de woningmarkt, waardoor meer aanvragen worden gedaan met een kleinere kans op toewijzing, echter feitelijke informatie om dit te onderbouwen ontbreekt.


1.2 Aard van de aanvraag

Een woningzoekende kan om verschillende redenen een urgentie aanvragen. De aard van de urgentieaanvragen is zeer divers en soms ook gecombineerd.

Urgentieaanvragen als gevolg van relatiebreuk komen veruit het meeste voor. Daarna volgen medische en psychosociale aanvragen. Figuur 1 laat een overzicht zien van het soort aanvragen per gemeente in de regio Stedendriehoek in 2018. Onder ‘overig’ kunnen onder andere aanvragen vallen die betrekking hebben op het niet hebben van een adequate woning of overlastproblematiek. In de afgelopen jaren was een vergelijkbaar beeld te zien.Figuur 1: Aard van de urgentieaanvraag 20181.3 Toekennen van urgentie

In 2018 heeft de urgentiecommissie 202 urgentieaanvragen (75%) toegekend. Bij een reguliere toekenning voldoet aanvrager aan alle voorwaarden om voor een urgentieverklaring in aanmerking te komen.1.4 De urgentietoekenning, een andere belangenafweging

De beslissing of iemand wel of niet urgent is, wordt gemaakt op basis van het beschreven beleid. Elke situatie kent echter unieke aspecten en moet dus individueel beoordeeld worden. Zo kan het voorkomen dat aanvrager niet voldoet aan alle voorwaarden om voor urgentie in aanmerking te komen en de commissie een andere belangenafweging maakt. De commissie kan bijvoorbeeld de eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het woonprobleem minder zwaar wegen dan de woonnoodsituatie en op grond daarvan toch een urgentie verlenen. De commissie zal in die individuele gevallen waarbij zij een andere afweging maakt, het besluit goed onderbouwen en met toetsbare feiten motiveren.1.5 Verzilvering van de urgentie

In het verslagjaar hebben 190 woningzoekenden met een urgentiestatus in de regio Stedendriehoek een woning verkregen. In figuur 2 is te zien in welke gemeente deze woningzoekenden met behulp van hun verkregen urgentie een woning hebben gevonden.


Figuur 2: Verzilverde urgenties per gemeente1.6 Toegang tot de woningmarkt

In tabel 3 is te zien tot welk percentage van het totale geadverteerde woningaanbod per gemeente urgent woningzoekenden in 2018 toegang hadden. Een corporatie mag jaarlijks maximaal 20% van het vrijkomend aanbod van de zelfstandige woonruimte, die zij in eigendom heeft, uitsluiten voor urgent woningzoekenden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende voorrangsposities op de woningmarkt. In deze tabel gaat het over woningzoekenden die een urgentieverklaring krijgen van de urgentiecommissie.


Toegang urgent woningzoekenden tot de woningmarkt
Gemeente Totale aanbod Geen voorrang sociaal/medisch urgenten
Apeldoorn 942 178 (19%)
Brummen 112 8 (7%)
Deventer 743 66 (9%)
Lochem 70 2 (3%)
Voorst 102 7 (7%)
Zutphen 440 27 (6%)

Tabel 3: Toegang urgent woningzoekenden tot de woningmarkt1.7 Afwijzen van urgentie

In 2018 wees de urgentiecommissie 55 urgentieverzoeken (20%) af. Een urgentieverzoek wordt afgewezen als er niet wordt voldaan aan de criteria om voor urgentie in aanmerking te komen.

De urgentiecommissie geeft in haar besluiten een inhoudelijke motivering waarom een aanvraag is afgewezen. Een groot deel van de aanvragen wordt afgewezen omdat de urgentiecommissie meent dat er onvoldoende is aangetoond dat er sprake is van een woonnoodsituatie die verhuizen binnen vier maanden na het ontstaan van het woonprobleem noodzakelijk maakt. Daarnaast is het bestaan van een eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan, dan wel het oplossen van het woonprobleem een belangrijke reden voor het afwijzen van een urgentieaanvraag.1.8 Aanhouding

Als bij de behandeling van een urgentieaanvraag blijkt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, besluit de urgentiecommissie tot aanhouding van de aanvraag. In 2018 heeft de commissie 46 maal (17%) een aanvraag in eerste instantie aangehouden voor het opvragen van aanvullende informatie.

Indien de woningzoekende de gevraagde informatie niet binnen de daarvoor gestelde termijn aanlevert, kan de urgentiecommissie op grond van artikel 4:5.1 van de Awb een aanvraag buiten behandeling stellen. De reden hiervoor is dat de urgentiecommissie zonder de gevraagde aanvullende informatie de aanvraag niet heeft kunnen beoordelen.1.9 Externe rapportages bij urgentieaanvraag

De mogelijkheid bestaat om bij een urgentieaanvraag een aanvullend extern rapport op te vragen van een onafhankelijk adviesbureau. Dit gebeurt in gevallen waarbij medische en/of psychosociale problematiek de belangrijkste reden vormt voor het aanvragen van urgentie. De urgentiecommissie neemt een extern rapport mee in haar beoordeling van de aanvraag. De commissie is niet verplicht om de conclusie uit het externe rapport te volgen. Zij kan hier gemotiveerd van afwijken.

In het verslagjaar kon bij de volgende organisaties een extern rapport worden opgevraagd:

  • Treve Advies
  • Bureau Leijten & van Hoek

Overzicht opgevraagde externe rapporten
Gemeente* Treve Advies Bureau Leijten & van Hoek Totaal
Apeldoorn 3 2 5
Deventer 4 18 22
Zutphen 4 17 21
Totaal 11 37 48

Tabel 4: Overzicht opgevraagde externe rapporten

*Alleen de gemeenten waar externe rapporten zijn opgevraagd, staan vermeld.