CIJFERMATIG JAARVERSLAG 2018 GEMEENTE NIJKERK

 


1.1 Start urgentieaanvraag

Een woningzoekende die urgentie aan wil vragen, meldt zich bij de gemeente Nijkerk. De gemeente neemt de urgentieaanvraag in behandeling en legt deze voor aan de urgentiecommissie om te beoordelen of er een urgentie toegekend moet worden. In 2018 zijn er in totaal 30 aanvragen voorgelegd aan de urgentiecommissie.

In figuur 1 is te zien over hoeveel urgentieaanvragen er in de gemeente Nijkerk een advies is uitgebracht door de urgentiecommissie. Een aanvraag kan in eerste instantie worden aangehouden door de urgentiecommissie om aanvullende informatie op te vragen. Nadat deze informatie is ontvangen, adviseert de urgentiecommissie aan de gemeente Nijkerk om de aanvraag toe te kennen, af te wijzen of buiten behandeling te stellen. Over deze aanvragen geeft de commissie dus tweemaal een advies: in eerste instantie het advies aanhouden, in tweede instantie het advies toekennen, afwijzen of buiten behandeling stellen. Al deze adviezen zijn meegeteld in figuur 1. Daarom ligt het totaal uit figuur 1 met 38 adviezen hoger dan het totale aantal ingediende aanvragen van 30.Figuur 1: Adviezen urgentiecommissie op het totale aantal aanvragen


In 2018 is er 1 aanvraag niet behandeld. Deze werd na afstemming met de gemeente Nijkerk door de gemeente terug getrokken om te behandelen via een andere, in de Huisvestingsverordening genoemde, weg. Het aanvragen van een urgentieverklaring om sociaal-medische redenen bleek voor deze casus niet de passende route.

Twee aanvragen werden ingetrokken door de aanvrager omdat zij tijdens het urgentietraject een woning vonden. Daarmee was een urgentieaanvraag niet verder nodig.


1.2 Aard van de aanvraag

Een woningzoekende kan om verschillende redenen een urgentie aanvragen. De aard van de urgentieaanvragen is zeer divers en soms ook gecombineerd.

In figuur 2 is te zien dat urgentieaanvragen als gevolg van psychosociale problemen veruit het meeste voorkomen. Ditzelfde beeld was te zien in 2017. Onder de categorie ‘overig’ kunnen diverse aanvragen vallen die betrekking hebben op het niet hebben van een adequate woning.
Figuur 2: Soort aanvraag


1.3 Toekennen van urgentie

In 2018 heeft de urgentiecommissie op 21 urgentieaanvragen (55%; 2017: 57%) een positief advies gegeven. Dat wil zeggen dat de urgentiecommissie de gemeente Nijkerk adviseerde om de betreffende woningzoekende een urgentieverklaring toe te kennen. Bij een reguliere toekenning voldoet aanvrager aan alle voorwaarden om voor een urgentieverklaring in aanmerking te komen.


1.4 De urgentietoekenning, een andere belangenafweging

De beslissing of iemand wel of niet urgent is, wordt gemaakt op basis van het beschreven beleid. De Huisvestingsverordening van de gemeente Nijkerk biedt de mogelijkheid om, wanneer dit nodig is, af te wijken van de gestelde regels ten gunste van aanvrager.

Elke situatie kent unieke aspecten en wordt door de urgentiecommissie individueel beoordeeld. Dan kan het voorkomen dat aanvrager niet voldoet aan alle voorwaarden om voor urgentie in aanmerking te komen en de commissie een andere belangenafweging maakt. De commissie kan bijvoorbeeld de eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het woonprobleem minder zwaar wegen dan de woonnoodsituatie en op grond daarvan toch adviseren om een urgentie verlenen. De commissie zal in die individuele gevallen waarbij zij een andere afweging maakt, het advies goed onderbouwen en met toetsbare feiten motiveren.


1.5 Afwijzen van urgentie

In 2018 gaf de urgentiecommissie op 6 urgentieverzoeken (16%; 2017: 23%) een negatief advies. Dat houdt in dat zij de gemeente Nijkerk adviseerde om de betreffende woningzoekende geen urgentieverklaring toe te kennen. Een urgentieverzoek wordt afgewezen als er niet wordt voldaan aan de criteria om voor urgentie in aanmerking te komen. De urgentiecommissie geeft in haar adviezen een inhoudelijke motivering waarom zij negatief adviseert op een aanvraag.


1.6 Aanhouding

Als bij de behandeling van een urgentieaanvraag blijkt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, besluit de urgentiecommissie tot aanhouding van de aanvraag. In 2018 heeft de commissie acht maal (21%; 2017:17%) een aanvraag in eerste instantie aangehouden voor het opvragen van aanvullende informatie. In de meeste gevallen gaf de inhoud van het urgentiedossier aanleiding tot een aanvullende vraagstelling aan de woningzoekende. In een enkel geval was het urgentiedossier niet compleet en had de urgentiecommissie aanvullende informatie nodig om de aanvraag te kunnen behandelen.

Indien de aanvrager de gevraagde informatie niet binnen de daarvoor gestelde termijn aanlevert, kan de urgentiecommissie op grond van artikel 4:5.1 van de Awb adviseren om een aanvraag buiten behandeling te stellen. De reden hiervoor is dat de urgentiecommissie zonder de gevraagde aanvullende informatie de aanvraag niet heeft kunnen beoordelen. In het verslagjaar is dit niet voorgekomen.

Van de acht aanhoudingen in 2018 werden er uiteindelijk zeven toegekend. Eén aanhouding is gedurende de urgentieprocedure ingetrokken, omdat aanvrager een woning had gevonden.


1.7 Termijnoverschrijding

Voor de afhandeling van een urgentieaanvraag staat in totaal een termijn van negen weken. Het overgrote deel van de urgentieaanvragen wordt (ruim) binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld.

Aan een termijnoverschrijding kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen:

  • Aanvrager vertraagt de procedure door bijvoorbeeld het niet tijdig aanleveren van stukken die noodzakelijk zijn voor de urgentieaanvraag;
  • Vertraging bij de gemeente die de aanvraag in behandeling heeft;
  • Vertraging bij (het secretariaat van) de urgentiecommissie;
  • Een aanvraag wordt in eerste instantie door de urgentiecommissie aangehouden voor aanvullende informatie.

In 2018 is er slechts eenmaal sprake geweest van een termijnoverschrijding. Hierbij was er sprake van een aanhouding. Doordat er gewacht moest worden op het aanleveren van de aanvullende gegevens werd de behandeltermijn overschreden.


1.8 Besluiten van de gemeente Nijkerk

De urgentiecommissie stuurt haar adviezen op urgentieaanvragen naar de gemeente Nijkerk. Het is de gemeente die uiteindelijk het besluit neemt op een urgentieaanvraag en de betreffende aanvrager van dit besluit op de hoogte stelt. In het verslagjaar heeft de gemeente alle adviezen van de urgentiecommissie ongewijzigd overgenomen.