CIJFERMATIG JAARVERSLAG 2018 WOONGAARD RIVIEREN­LAND EN BOMMELERWAARD

 1.1 Start urgentieaanvraag

Een woningzoekende die urgentie aan wil vragen, meldt zich bij een van de woningcorporaties van Woongaard Rivierenland of Woongaard Bommelerwaard. De urgentieaanvraag wordt in behandeling genomen door de corporatie. In 2018 zijn er in totaal 61 aanvragen voorgelegd aan de urgentiecommissie.

In tabel 1 is te zien hoeveel urgentieaanvragen er per corporatie in de regio Woongaard Rivierenland en Bommelerwaard zijn ontvangen en welk besluit hierop is genomen door de urgentiecommissie. Een aanvraag kan in eerste instantie worden aangehouden door de urgentiecommissie om aanvullende informatie op te vragen. Nadat deze informatie is ontvangen, wordt de aanvraag toegekend, afgewezen of buiten behandeling gesteld. Op deze aanvragen neemt de commissie dus tweemaal een besluit: in eerste instantie het besluit aanhouden, in tweede instantie het besluit toekennen, afwijzen of buiten behandeling stellen. Al deze besluiten zijn meegeteld in tabel 1. Daarom ligt het totaal van het aantal toekenningen, afwijzingen en aanhoudingen hoger dan het totaal aantal ingediende aanvragen van 61.

In deze tabel zijn ook urgentieaanvragen opgenomen die in 2017 zijn ingediend en die in 2018 zijn behandeld door de urgentiecommissie. De aanvragen die in 2018 zijn ingediend, maar behandeld worden in 2019, zijn in deze tabel niet meegenomen.


Aantal aanvragen en genomen besluiten        
Corporatie Totaal aantal aanvragen Toegekend Afgewezen Aangehouden
Kleurrijk Wonen Tiel 28 15 11 9
SCW Tiel 13 9 3 2
Woonlinie Zaltbommel 5 4 2 2
De Kernen Hedel 12 8 3 3
Woningstichting Maasdriel - - - -
SWB Lienden 2 2   1
De Goede Woning Neerijnen 1   1  
Totaal 61 (100%) 38 (63%) 20 (33%) 17 (28%)

Tabel 1: aantal aanvragen en genomen besluiten
*In 2018 zijn er geen aanvragen buiten behandeling gesteld1.2 Aard van de aanvraag

Een woningzoekende kan om verschillende redenen een urgentie aanvragen. De aard van de urgentieaanvragen is in Woongaard Rivierenland en Bommelerwaard onderverdeeld in vier categorieën: algemeen medisch, algemeen sociaal, medisch-sociaal of psychosociaal.

Figuur 1 laat een overzicht zien van het soort aanvragen in 2018. Urgentieaanvragen als gevolg van medisch-sociale problematiek (31%) komen het meeste voor. Deze worden gevolgd door algemeen sociale problematiek (27%). De algemeen medische problematiek (22%) of psychosociale problematiek (20%) komen minder voor.
Figuur 1: Aard van de urgentieaanvraag1.3 Toekennen van urgentie

In 2018 heeft de urgentiecommissie 38 urgentieaanvragen (63%) toegekend. Bij een reguliere toekenning voldoet aanvrager aan alle voorwaarden om voor een urgentieverklaring in aanmerking te komen.1.4 De urgentietoekenning, een andere belangenafweging

De beslissing of iemand wel of niet urgent is, wordt gemaakt op basis van het beschreven beleid. In bijlage 3 “De urgentieregeling” van het beleidsdocument “Woongaard, Spelregels voor de woonruimteverdeling, 20-03-2013” wordt de mogelijkheid geboden om, wanneer dit nodig is, af te wijken van de gestelde regels ten gunste van aanvrager.

Elke situatie kent unieke aspecten en wordt door de urgentiecommissie individueel beoordeeld. Dan kan het voorkomen dat aanvrager niet voldoet aan alle voorwaarden om voor urgentie in aanmerking te komen en de commissie een andere belangenafweging maakt. De commissie kan bijvoorbeeld de eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het woonprobleem minder zwaar wegen dan de woonnoodsituatie en op grond daarvan toch een urgentie verlenen. De commissie zal in die individuele gevallen waarbij zij een andere afweging maakt, het besluit goed onderbouwen en met toetsbare feiten motiveren.1.5 Afwijzen van urgentie

In 2018 wees de urgentiecommissie 20 urgentieverzoeken (33%) af. Een urgentieverzoek wordt afgewezen als er niet wordt voldaan aan de criteria om voor urgentie in aanmerking te komen.

De urgentiecommissie geeft in haar besluiten een inhoudelijke motivering waarom een aanvraag is afgewezen. Een deel van de aanvragen wordt afgewezen omdat de urgentiecommissie meent dat er onvoldoende is aangetoond dat er sprake is van een woonnoodsituatie die verhuizen binnen zes maanden na het ontstaan van het woonprobleem noodzakelijk maakt. Daarnaast is het bestaan van een eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan, dan wel het oplossen van het woonprobleem een belangrijke reden voor het afwijzen van een urgentieaanvraag.1.6 Aanhouding

Als bij de behandeling van een urgentieaanvraag blijkt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, besluit de urgentiecommissie tot aanhouding van de aanvraag. In 2018 heeft de commissie 17 maal (28%) een aanvraag in eerste instantie aangehouden voor het opvragen van aanvullende informatie.

Indien de woningzoekende de gevraagde informatie niet binnen de daarvoor gestelde termijn aanlevert, kan de urgentiecommissie op grond van artikel 4:5.1 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling stellen. De reden hiervoor is dat de urgentiecommissie zonder de gevraagde aanvullende informatie de aanvraag niet heeft kunnen beoordelen. Dit is in dit verslagjaar niet aan de orde geweest.1.7 Termijnoverschrijding

Voor de afhandeling van een urgentieaanvraag staat in totaal een termijn van negen weken. Het overgrote deel van de urgentieaanvragen wordt (ruim) binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld.

Aan een termijnoverschrijding kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen:

  • Aanvrager vertraagt de procedure door bijvoorbeeld het niet tijdig aanleveren van stukken die noodzakelijk zijn voor de urgentieaanvraag;
  • Vertraging bij de corporatie die de aanvraag in behandeling heeft;
  • Vertraging bij (het secretariaat van) de urgentiecommissie;
  • Een aanvraag wordt in eerste instantie door de urgentiecommissie aangehouden voor aanvullende informatie.


In 2018 is er vier keer sprake geweest van een termijnoverschrijding. In alle vier de situaties was er sprake van een aanhouding. De commissie achtte het noodzakelijk om aanvullende informatie op te vragen die nodig was om de urgentieaanvraag te kunnen beoordelen.